Algemene voorwaarden (AV)

Op de volgende pagina vindt je de algemene voorwaarden voor jouw inschrijving en bestellingen onder www.balloonelle.de

Deel (A) 1. Algemeen deel

1. Domein; Deadlines

1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop. Onze online winkel is uitsluitend gericht op consumenten.
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor bestellingen van ondernemers zijn de voorschriften van een "consument" niet van toepassing en zijn de wettelijke bepalingen volgens B2B ("Business to Business") van toepassing.

1.2 Indien werkdagen als fatale termijn zijn opgegeven, omvat dit alle weekdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen.

2. Registratie op www.balloonelle.de

2.1 Bij het invoeren van jouw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor registratie, ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en volledige informatie. Je bent verplicht de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. De bevestiging van de registratie volgt direct na het verzenden van de registratie door op de knop "Gratis registreren" of "Registreren" te klikken. Als je jouw toegangsgegevens niet vertrouwelijk behandelt en een derde partij daardoor onder jouw naam een ​​bestelling plaatst, wordt je volgens de publieke opinie beschouwd als een contractpartner, zodat je aan verplichtingen moet voldoen. Aansprakelijkheid jegens de derde is alleen mogelijk in de interne relatie met de derde. In dit opzicht zijn de algemene regels van het vertegenwoordigingsrecht volgens §§ 164 ev BGB van toepassing.

2.2 Je kunt jouw toegangsgegevens gebruiken om in te loggen op www.balloonelle.de.

2.3 Je bent als enige verantwoordelijk voor inhoud die je plaatst in gebieden die voor dit doel toegankelijk zijn (bijvoorbeeld in blogs). Deze mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden. Er is geen recht op opslag of publicatie van jouw inhoud. Balloonelle is niet aansprakelijk jegens derden als gevolg van de publicatie of verspreiding van de inhoud.

2.4 Je dient zich te onthouden van enige verstoring van de websites of verder gebruik van de toegankelijke gegevens buiten het voor het platform bestemde gebruik. Manipulaties met als doel ongeautoriseerde betalingen of andere voordelen ten nadele van ons te verkrijgen, kunnen naast rechtsgevolgen met name ook leiden tot het verlies van toegang. Het lidmaatschap geeft jouw het recht om het online aanbod in de respectievelijke beschikbaarheid te gebruiken en alleen om de inhoud voor je eigen privé, niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

2.5 Elke klant heeft slechts het recht om één klantaccount tegelijk aan te houden. We behouden ons het recht voor om meerdere registraties te verwijderen en om leden te waarschuwen of te beëindigen die de bepalingen genoemd in Paragraaf 2.1 tot 2.3 schenden of om inhoud te verwijderen of te wijzigen (virtuele huisrechten).

2.6 We zijn niet verplicht om een ​​registratie of een bestelling van een geregistreerde klant te accepteren. Wij zijn niet verplicht ons aanbod permanent beschikbaar te houden. Bestellingen die al zijn bevestigd, blijven onaangetast.

3. Opslagoptie en weergave van contracttekst

3.1 Je kunt onze voorwaarden op de internetwinkelpagina's www.booomballoon.de onder voorwaarden bekijken.

Je kunt dit document ook afdrukken of opslaan met de gebruikelijke functie van jouw internetserviceprogramma (=browser: daar meestal "Bestand" -> "Opslaan als"). Om het PDF-bestand te openen heb je het gratis programma Adobe nodig Reader (op www.adobe.de) of vergelijkbare programma's die het PDF-formaat aankunnen.

3.2 Je kunt de gegevens van je bestelling ook eenvoudig archiveren door ofwel de algemene voorwaarden te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces samengevatte gegevens op te slaan in de online winkel met behulp van de functies van je browser, of je wacht op de automatische orderbevestiging die wij je na het afronden van jouw bestelling ook per e-mail hebben gestuurd naar het door je opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestigingsmail bevat wederom de gegevens van jouw bestelling en onze voorwaarden en kan eenvoudig worden uitgeprint of opgeslagen met jouw e-mailprogramma.

3.3 Jouw bestelgegevens worden door ons opgeslagen, maar kun je om veiligheidsredenen niet direct opvragen. We bieden elke klant met een wachtwoord beveiligde directe toegang (“login”). Hier kun je gegevens over jouw afgeronde, geopende en recent verzonden bestellingen inzien en je adresgegevens, eventuele betalingsgegevens en eventuele nieuwsbrief beheren en opslaan als je zich daarvoor heeft aangemeld.

4. Privacy

Bij het aangaan, afsluiten, verwerken en terugdraaien van een koopovereenkomst verzamelen, bewaren en verwerken wij gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen.

Wanneer je onze website bezoekt, worden het IP-adres dat momenteel door jouw pc wordt gebruikt, de datum en tijd, het browsertype en het besturingssysteem van jouw pc en de pagina's die je bekijkt, vastgelegd. Het is voor ons echter niet mogelijk om conclusies te trekken over persoonsgegevens, en dat is ook niet de bedoeling.

De persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, b.v. B. bij het plaatsen van een bestelling of per e-mail (bijvoorbeeld jouw naam en jouw contactgegevens) alleen worden verwerkt voor correspondentie met je en alleen voor het doel waarvoor je de gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld. Wij geven jouw gegevens alleen door aan de vervoerder die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Om betalingen te verwerken, geven we jouw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die de betaling heeft uitgevoerd.

We verzekeren je dat we jouw persoonlijke gegevens niet aan derden zullen doorgeven, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen of je jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Voor zover we de diensten van derden gebruiken om de verwerking uit te voeren en af ​​te handelen, worden de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming in acht genomen.

4.1 Duur van de opslag
Persoonlijke gegevens die via onze website aan ons zijn meegedeeld, worden alleen opgeslagen totdat het doel is bereikt waarvoor ze aan ons zijn toevertrouwd. Voor zover handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de opslagduur van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

4.2 Jouw rechten
Als je niet langer akkoord gaat met de opslag van jouw persoonlijke gegevens of als deze onjuist zijn geworden, zullen wij deze verwijderen, corrigeren of blokkeren in het kader van de wettelijke bepalingen op op basis van een bijbehorende instructie jouw gegevens veroorzaken. Op verzoek ontvang je gratis informatie over alle persoonlijke gegevens die wij over je hebben opgeslagen. Als je vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van jouw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, neem dan contact op met:

Balloonelle Attn: Saira Ahmad, Am Burgberg 5, 52080 Aachen, mail@balloonelle.de

4.3 Links naar andere websites
Voor zover wij vanaf onze website verwijzen naar of linken naar websites van derden, kunnen wij geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de inhoud of de gegevensbeveiliging van deze websites . Aangezien wij geen invloed hebben op de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door derden, dien je de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming afzonderlijk te controleren.

5. Toepasselijk recht; Jurisdictie

5.1 Toepasselijk recht
Voor alle rechtshandelingen of andere rechtsbetrekkingen met ons - en voor bestellingen van ons, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en andere internationale overeenkomsten, zelfs nadat deze in het Duitse recht zijn opgenomen, zijn niet van toepassing. In het geval van overeenkomsten met een doel dat niet kan worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de begunstigde (overeenkomst met een consument), is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt verleend door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, wordt ingetrokken.

5.2 De bevoegde rechtbank voor zakelijke transacties met handelaren en publiekrechtelijke rechtspersonen is de bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen over deze algemene voorwaarden en individuele contracten die onder hun geldigheid zijn gesloten, de vestigingsplaats van Balloonelle in Aachen . De wettelijke plaats van jurisdictie is nog steeds geldig en er is een recht om te kiezen.

Wijziging van de algemene voorwaarden
Wij zijn gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen – voor zover deze in de contractuele relatie met de klant zijn opgenomen – voor zover dit de opheffing van latere gelijkwaardigheidsstoornissen of aanpassing aan een gewijzigd wettelijk of technisch kader noodzakelijk is. Wij zullen de klant informeren over een aanpassing en de inhoud van de gewijzigde regelgeving. De wijziging wordt onderdeel van het contract als de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de opname in de contractuele relatie.

Scheidbaarheidsclausule
Mochten afzonderlijke bepalingen van het contract, met inbegrip van deze bepalingen, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of mocht het contract een onvoorziene leemte bevatten, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen blijven onaangetast. In plaats van de niet-effectieve of ontbrekende bepalingen zijn de respectieve wettelijke voorschriften van toepassing, voor zover een interpretatie van deze bepalingen niet opportuun is.

Deel (B) 1. Artikelen bestellen

1. Contractpartner
Bij het bestellen van artikelen is jouw exclusieve contractpartner Balloonelle, Saira Ahmad, Am Burgberg 5, 52080 Aachen.

2. Totstandkoming van het contract

2.1 Door op de knop "Bestelling met kosten verzenden" te klikken, plaatst je een bindende bestelling voor de artikelen in de winkelwagen. De bevestiging van ontvangst van de bestelling volgt direct nadat de bestelling is verzonden. Alle producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden.

2.2 Een bindend contract komt tot stand bij ontvangst van de orderbevestiging, maar uiterlijk bij levering van de bestelde goederen. Ongeacht het herroepingsrecht dat al bestaat voor bestellingen als consument, ben je 2 werkdagen aan je bestelling gebonden als de goederen zijn gemarkeerd als "beschikbaar". Anders is de maximale verbintenis 5 dagen.

2.3 Contracten met betrekking tot artikelen die worden aangeboden onder www.balloonelle.nl kunnen alleen in het Duits worden gesloten. Wij bieden geen producten te koop aan door minderjarigen. Als je jonger bent dan 18 jaar, is toestemming van de ouders vereist. Als de contractpartner ten onrechte een onjuiste leeftijd vermeldt, hoewel je nog minderjarig bent, zijn de wettelijke voogden aansprakelijk.

2.4 Houd er rekening mee dat de bestelde goederen pas worden geleverd na vooruitbetaling (reservering) nadat het volledige bedrag op onze rekening is bijgeschreven. Als we jouw betaling niet binnen 7 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging hebben ontvangen, ondanks het feit dat we verschuldigd zijn, zelfs nadat we hier opnieuw om hebben gevraagd, zullen we ons terugtrekken uit het contract met als gevolg dat jouw bestelling niet langer geldig is en we niet verplicht te leveren. Wij behouden ons het recht voor om eventuele schadeclaims in te dienen. Een reservering van het artikel bij vooruitbetalingen wordt dus gemaakt voor maximaal 7 kalenderdagen.

2.5 Bij het bestellen via onze online shop omvat het bestelproces in totaal twee (2) tot drie (3) stappen. In de eerste stap selecteert je de gewenste goederen. In de tweede stap vul je jouw klantgegevens inclusief het factuuradres en, indien van toepassing, een ander afleveradres in voordat je jouw bestelling naar ons verzendt door op 'Bestelling met kosten verzenden' te klikken. Als je via PayPal betaalt, wordt je in een extra derde stap doorgestuurd naar de website van de betalingsdienstaanbieder, waar je de betaling kunt uitvoeren.

3. Prijzen, verzendkosten en expresverzending

3.1 De prijzen vermeld in het aanbod op het moment van de bestelling zijn van toepassing. De prijzen zijn definitief. Dit zijn bruto prijzen inclusief 19% BTW.

3.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van het bestelde product en worden weergegeven bij het samenvatten van de bestelling.

4. Betalingsvoorwaarden
Kortom, wij bieden de betalingsmethodes vooruitbetaling, Paypal en creditcardbetaling aan. Bij elke bestelling behouden wij ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalmethoden. Houd er rekening mee dat we alleen betalingen accepteren van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). In geen geval nemen wij de kosten van een geldtransactie voor onze rekening.

Als je vooruit betaalt, dien je als referentie jouw klantnummer of ordernummer te vermelden zodat jouw betaling duidelijk kan worden toegewezen. Als dit niet gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor te late levering.

5. Leveringsvoorwaarden
De levering van goederen vindt uitsluitend plaats binnen de Bondsrepubliek Duitsland.

We gebruiken de verzendservice van DHL, DPD en GO om de goederen te bezorgen! Nadrukkelijk. De in het aanbod vermelde levertijden gelden als levertijden, deze beginnen bij ontvangst van de betaling. Dit is alleen de geschatte levertijd. Alleen de bezorgservice kan bindende informatie verstrekken via online tracking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor te late levering. Met name in aanloop naar de kerst kan de rederij langere levertijden hebben.

5.1 Inkooprisico
Wij nemen geen inkooprisico, ook niet bij een inkoopcontract voor generieke goederen. Wij zijn alleen verplicht te leveren uit onze voorraad goederen en de door ons bestelde goederen bij onze leveranciers.

5.2 Afstand van leveringsplicht
Onze leveringsplicht geldt niet indien wij, ondanks deugdelijke afdekkingstransacties, niet volledig en op tijd bevoorraad worden, en indien wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan beschikbaarheid, wij hebben je hiervan direct op de hoogte gesteld en wij hebben geen inkooprisico overgenomen. Als de goederen niet beschikbaar zijn, zullen we het voorschot onmiddellijk terugbetalen.

5.3 Verlenging levertijden
De levertijd wordt passend verlengd in geval van omstandigheden die de levering beïnvloeden door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, lock-outs, officiële interventie, energie- en grondstoftekorten, transportknelpunten buiten eigen schuld eigen bedrijfsstoringen buiten eigen schuld, bijvoorbeeld door brand-, water- en machineschade en alle overige belemmeringen die objectief gezien niet door ons zijn veroorzaakt. We zullen je onmiddellijk informeren over het begin en het einde van dergelijke belemmeringen. Indien de nakomingsbelemmering in bovengenoemde gevallen langer duurt dan 4 weken na de oorspronkelijk geldende levertijden, heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden. Verdere claims, met name voor schadevergoeding, bestaan ​​niet.

5.4 Risico-overgang
Voor consumenten gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de consument wanneer de goederen worden overhandigd aan de consument of een door hem aangewezen ontvanger. Dit geldt ongeacht of de zending verzekerd is of niet. Anders gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de koper bij levering, in het geval van postorderverkoop bij levering van de goederen aan de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending.< /p>

5.5 Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen verzonden naar het door jouw opgegeven afleveradres. Je verbindt zich ertoe de door jouw in jouw klantenaccount ingevoerde afleveradresgegevens actueel te houden en eventuele wijzigingen in je klantenaccount vast te leggen om de levering te garanderen. Je draagt ​​het risico van niet-levering in het geval je een onjuist adres heeft opgegeven. We zijn niet verplicht om een ​​correct adres vast te stellen.

6. Annulerings- of retourinstructies

6.1 Herroepingsrecht
Speciale opmerking: Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op goederen die geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan geen individuele selectie of bepaling door de consument relevant is of die niet duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Een herroepingsrecht is uitgesloten voor goederen die individueel op verzoek van de klant worden vervaardigd. De wettelijke evaluatie van § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB is van toepassing.

Producten (ballonnen) gevuld met helium kunnen niet worden ingetrokken, aangezien het contract betrekking heeft op de levering van producten die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden. Onze met helium gevulde ballonnen gaan ongeveer 3 weken mee. Door het verlies van helium krimpen de ballonnen. Deze tijden zijn standaard tijden. Een afwijking van deze normtijd is daarom in individuele gevallen niet uitgesloten. Deze standaardtijd bepaalt echter de houdbaarheidsdatum van het product. Daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing op producten gevuld met helium in overeenstemming met § 312g lid 2 nr. 2 BGB.

Onze wettelijke aansprakelijkheid en garantie als gevolg van kwaliteitsgebreken blijft onaangetast.

Het volgende wettelijke herroepingsrecht is van toepassing op alle andere producten:

6.2 Annuleringsvoorwaarden
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf:

  • de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen; of
  • Voor proefaankopen, vanaf de datum van goedkeuring. Goedkeuring wordt geacht te zijn gedaan als je het contract niet binnen een goedkeuringsperiode van 7 dagen weigert.De zichttermijn gaat in op de dag nadat je de goederen hebt ontvangen

Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Balloonelle door middel van een duidelijke verklaring (bijv. brief verzonden per post of e-mail) over jouw beslissing om dit contract te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te halen, moet Balloonelle de declaratie hebben ontvangen. Alleen verzenden is niet genoeg.

6.3 Voorbeeldformulier voor herroeping
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar ons afleveradres, ook mogelijk per e-mail.

Retouradres: Balloonelle Attn: Saira Ahmad, Am Burgberg 5, 52080 Aachen, mail@balloonelle.de

-Herroeping-

Balloonelle
Saira Ahmad
Am Burgberg 5
52080 Aachen

Ik/wij herroepen hierbij

het door mij/ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen:

……………………………………………………………………………………..

(Naam van de goederen, bestelnummer en prijs indien van toepassing)

Besteld op:……………………………………
(Datum)
Ontvangen op:……………………………………... < br>(Datum)
Bestelnummer:……………………………………..

(Naam van de consument, adres)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

 
(Plaats, Datum) Handtekening

- Einde annuleringsvoorwaarden -

6.4 Terugbetaling vindt plaats op de rekening die je voor de betaling heeft gebruikt. Bij zowel betaling op rekening als bij vooruitbetaling wordt de terugboeking overgemaakt naar de rekening waarvan de overboeking is gedaan. Als je met PayPal of creditcard heeft betaald, wordt het bedrag teruggestort op de bijbehorende PayPal- of creditcardrekening.

7. Gevolgen van annuleren – prijzen, verzend- en retourkosten

7.1 Als je dit contract herroept, zijn wij je alle betalingen verschuldigd die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere leveringsmethode hebt gekozen dan die door ons wordt aangeboden, de goedkoopste standaardlevering heeft gekozen ) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van jouw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs heeft geleverd dat je de goederen heeft teruggestuurd, indien dit eerder is.

7.2 Je moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop je ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als je de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

7.3 Retourkosten en vergoeding
Je draagt ​​de volledige kosten van het terugzenden van de goederen zelf, deze kosten worden niet aan je vergoed. Het retourneren is voor eigen risico. Je hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en werking van de goederen te controleren
Hieronder vindt je de wettelijke vereiste instructie over de vereisten en gevolgen van het herroepingsrecht voor consumenten (een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn.

.