register

sluiten

Door te registreren krijg je toegang tot jouw klantaccount en kun je de status van je bestelling zien.

registreren

winkelwagen

sluiten
  • Geen artikelen in de winkelwagen
ONDERSTEUNING: help@balloonelle.de

Conditie

Algemene Voorwaarden (AV)

Op de volgende pagina vindt u de algemene voorwaarden voor uw inschrijving en bestellingen op www.balloonelle.de

Deel (A) 1. Algemeen deel

1. Domein; Deadlines

1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor bestellingen van ondernemers zijn de voorschriften van een "consument" niet van toepassing en zijn de wettelijke bepalingen volgens B2B ("Business to Business") van toepassing.

1.2 Indien werkdagen als fatale termijn zijn opgegeven, dan omvat dit alle weekdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen.

2. Registratie op www.balloonelle.de

2.1 Bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor registratie, bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en volledige informatie. U bent verplicht uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. De bevestiging van de registratie volgt direct na het verzenden van de registratie door op de knop "Gratis registreren" of "Registreren" te klikken. Als u uw toegangsgegevens niet vertrouwelijk behandelt en een derde partij daardoor onder uw naam een ​​bestelling plaatst, wordt u volgens de publieke opinie beschouwd als een contractpartner, zodat u aan uw verplichtingen moet voldoen. Aansprakelijkheid jegens de derde is alleen mogelijk in de interne relatie met de derde. In dit opzicht zijn de algemene regels van het vertegenwoordigingsrecht volgens §§ 164 ev BGB.

van toepassing

2.2 U kunt uw toegangsgegevens gebruiken om u te registreren op www.balloonelle.de.

2.3 U bent als enige verantwoordelijk voor inhoud die u plaatst in gebieden die voor dit doel toegankelijk zijn (bijvoorbeeld in blogs). Deze mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden. Er is geen recht op opslag of publicatie van uw inhoud. Balloonelle is niet aansprakelijk jegens derden als gevolg van de publicatie of verspreiding van de inhoud.

2.4 U dient zich te onthouden van elke verstoring van de websites of verder gebruik van de toegankelijke gegevens buiten het voor het platform bestemde gebruik. Manipulaties met als doel ongeautoriseerde betalingen of andere voordelen ten nadele van ons te verkrijgen, kunnen naast rechtsgevolgen met name ook leiden tot het verlies van toegang. Lidmaatschap geeft u het recht om het online aanbod te gebruiken in de respectievelijke beschikbaarheid en alleen om de inhoud te gebruiken voor uw eigen privé, niet-commerciële doeleinden.

2.5 Elke klant heeft slechts het recht om één klantaccount tegelijk aan te houden. We behouden ons het recht voor om meerdere registraties te verwijderen en om leden te waarschuwen of te beëindigen die de bepalingen genoemd in Paragrafen 2.1 tot 2.3 schenden of om inhoud te verwijderen of te wijzigen (virtuele huisrechten).

2.6 We zijn niet verplicht om een ​​registratie of een bestelling van een geregistreerde klant te accepteren. Wij zijn niet verplicht ons aanbod permanent beschikbaar te houden. Bestellingen die al zijn bevestigd, blijven onaangetast.

3. Opslagoptie en weergave van contracttekst

3.1 U kunt onze voorwaarden op de internetwinkelpagina's www.booomballoon.de onder voorwaarden bekijken.

U kunt dit document ook afdrukken of opslaan met de gebruikelijke functie van uw internetserviceprogramma (=browser: daar meestal "Bestand" -> "Opslaan als"). Om het PDF-bestand te openen heeft u de gratis Adobe Reader nodig programma (op www.adobe.de) of vergelijkbare programma's die het PDF-formaat aankunnen.

3.2 U kunt de gegevens van uw bestelling ook eenvoudig archiveren door ofwel de algemene voorwaarden te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces samengevatte gegevens op te slaan in de online winkel met behulp van de functies van uw browser, of u wacht op de automatische orderbevestiging die wij u na het afronden van uw bestelling ook per e-mail hebben gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestigingsmail bevat wederom de gegevens van uw bestelling en onze voorwaarden en kan eenvoudig worden uitgeprint of opgeslagen met uw e-mailprogramma.

3.3 ​​Uw bestelgegevens worden door ons opgeslagen, maar kunt u om veiligheidsredenen niet direct opvragen. We bieden elke klant met een wachtwoord beveiligde directe toegang (“login”). Hier kunt u gegevens over uw afgeronde, geopende en recent verzonden bestellingen inzien en uw adresgegevens, eventuele betalingsgegevens en eventuele nieuwsbrief beheren en opslaan als u zich daarvoor heeft aangemeld.

4. Privacy

Bij het aangaan, afsluiten, verwerken en terugdraaien van een koopovereenkomst verzamelen, bewaren en verwerken wij gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen.

Wanneer u onze website bezoekt, worden het IP-adres dat momenteel door uw pc wordt gebruikt, de datum en tijd, het browsertype en het besturingssysteem van uw pc en de pagina's die u bekijkt, vastgelegd. Het is voor ons echter niet mogelijk om conclusies te trekken over persoonsgegevens, en dat is ook niet de bedoeling.

De persoonlijke gegevens die u ons geeft, b.v. B. bij het plaatsen van een bestelling of per e-mail (bijvoorbeeld uw naam en uw contactgegevens) worden alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld. Wij geven uw gegevens alleen door aan de vervoerder die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Om betalingen te verwerken, geven we uw betalingsgegevens door aan de bank die de betaling heeft uitgevoerd.

Wij verzekeren u dat wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden zullen doorgeven, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of u uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Voor zover we de diensten van derden gebruiken om de verwerking uit te voeren en af ​​te handelen, worden de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming in acht genomen.

4.1 Duur van de opslag
Persoonlijke gegevens die via onze website aan ons zijn meegedeeld, worden alleen opgeslagen totdat het doel is bereikt waarvoor ze aan ons zijn toevertrouwd. Voor zover handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de opslagduur van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

4.2 Uw rechten
Als u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of als de gegevens onjuist zijn geworden, zorgen wij voor verwijdering, correctie of blokkering van uw gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen op basis van een bijbehorende instructie. Op verzoek ontvangt u gratis informatie over alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, neem dan contact op met:

Balloonelle Attn: Saira Ahmad, Am Burgberg 5, 52080 Aken, mail@balloonelle.de

4.3 Links naar andere websites
Voor zover wij vanaf onze website verwijzen naar of linken naar websites van derden, kunnen wij geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de inhoud of de gegevensbeveiliging van deze websites. Aangezien wij geen invloed hebben op de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften door derden, dient u de afzonderlijk aangeboden gegevensbeschermingsverklaringen te controleren.

5. Toepasselijk recht; Jurisdictie

5.1 Toepasselijk recht
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtshandelingen of andere rechtsbetrekkingen met ons en op bestellingen van ons. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en andere internationale overeenkomsten zijn niet van toepassing, zelfs niet nadat deze in het Duitse recht zijn opgenomen. In het geval van overeenkomsten met een doel dat niet kan worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de begunstigde (overeenkomst met consumenten), is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat in waarvan de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, wordt ingetrokken.

5.2 Als bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen over deze voorwaarden en individuele contracten die onder hun geldigheid zijn gesloten, wordt de bevoegde rechtbank in zakelijke transacties met handelaren en publiekrechtelijke rechtspersonen overeengekomen, de vestigingsplaats van balloonelle in Aken . De wettelijke plaats van jurisdictie is nog steeds geldig en er is een recht om te kiezen.

Wijziging van de algemene voorwaarden
Wij zijn gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen - voor zover deze in de contractuele relatie met de klant worden opgenomen - voor zover dit nodig is om latere gelijkwaardigheidsstoornissen op te heffen of aan te passen op gewijzigde wettelijke of technische randvoorwaarden. Wij zullen de klant informeren over een aanpassing en de inhoud van de gewijzigde regelgeving. De wijziging wordt onderdeel van het contract als de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de opname in de contractuele relatie.

Scheidbaarheidsclausule
Indien individuele bepalingen van het contract, inclusief deze bepalingen, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of indien het contract een onvoorziene leemte bevat, blijft de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen onaangetast . In plaats van de niet-effectieve of ontbrekende bepalingen zijn de respectieve wettelijke voorschriften van toepassing, voor zover een interpretatie van deze bepalingen niet opportuun is.

Deel (B) 1. Artikelen bestellen

1. Contractpartner
Bij het bestellen van artikelen is uw exclusieve contractpartner Balloonelle, Saira Ahmad, Am Burgberg 5, 52080 Aken.

2. Sluiting van het contract

2.1 Door op de knop "Bestelling met kosten verzenden" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in de winkelwagen. De bevestiging van ontvangst van de bestelling volgt direct nadat de bestelling is verzonden. Alle producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden.

2.2 Een bindend contract komt tot stand bij ontvangst van de orderbevestiging, maar uiterlijk bij aflevering van de bestelde goederen. Ongeacht het herroepingsrecht dat al bestaat voor bestellingen als consument, ben je 2 werkdagen aan je bestelling gebonden als de goederen zijn gemarkeerd als "beschikbaar". Anders is de maximale verbintenis 5 dagen.

2.3 Contracten met betrekking tot artikelen die worden aangeboden op www.balloonelle.de kunnen alleen in het Duits worden gesloten. Wij bieden geen producten te koop aan door minderjarigen.Bent u jonger dan 18 jaar, dan is de tussenkomst van de wettelijke voogd vereist.Als de contractpartner ten onrechte een onjuiste leeftijd opgeeft, hoewel u nog minderjarig bent, zijn de wettelijke voogden aansprakelijk.

2.4 Houd er rekening mee dat de levering van de vooraf bestelde goederen (reservering) pas plaatsvindt nadat het volledige bedrag op onze rekening is bijgeschreven. Als we uw betaling niet binnen 7 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging hebben ontvangen, ondanks het feit dat we verschuldigd zijn, zelfs nadat we hier opnieuw om hebben gevraagd, zullen we ons terugtrekken uit het contract met als gevolg dat uw bestelling niet langer geldig is en we niet verplicht te leveren. Wij behouden ons het recht voor om eventuele schadeclaims in te dienen. Een reservering van het artikel bij vooruitbetalingen wordt dus gemaakt voor maximaal 7 kalenderdagen.

2.5 Bij het bestellen via onze online shop omvat het bestelproces in totaal twee (2) tot drie (3) stappen. In de eerste stap selecteert u de gewenste goederen. In de tweede stap vult u uw klantgegevens inclusief het factuuradres en, indien van toepassing, een ander afleveradres in voordat u uw bestelling naar ons verzendt door op 'Bestelling met kosten verzenden' te klikken. Als u via PayPal betaalt, wordt u in een extra derde stap doorgestuurd naar de website van de betalingsdienstaanbieder, waar u de betaling kunt uitvoeren.

3. Prijzen, verzendkosten en expresverzending

3.1 De prijzen vermeld in het aanbod op het moment van de bestelling zijn van toepassing. De prijzen zijn definitief. Dit zijn bruto prijzen inclusief 19% BTW.

3.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van het bestelde product en worden weergegeven in het overzicht van de bestelling.

4. Betalingsvoorwaarden
In principe bieden wij de betaalmethoden vooruitbetaling, Paypal en creditcardbetaling aan. Bij elke bestelling behouden wij ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalmethoden. Houd er rekening mee dat we alleen betalingen accepteren van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). In geen geval dragen wij de kosten van een geldtransactie.

Als u vooruit betaalt, dient u als referentie uw klantnummer of ordernummer te vermelden zodat uw betaling duidelijk kan worden toegewezen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn wij niet aansprakelijk voor te late levering.

5. Leveringsvoorwaarden
De levering van goederen vindt uitsluitend plaats binnen de Bondsrepubliek Duitsland.

We gebruiken de DHL-verzendservice om de goederen te bezorgen. De in het aanbod vermelde levertijden gelden als levertijden, deze beginnen bij ontvangst van de betaling. Dit is alleen de geschatte levertijd. Alleen de bezorgdienst kan bindende informatie verstrekken via online tracking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor te late levering. Met name in aanloop naar kerst kan de rederij langere levertijden hebben.

5.1 Inkooprisico
Wij nemen geen inkooprisico, ook niet bij een inkoopcontract voor generieke goederen. Wij zijn alleen verplicht te leveren uit onze voorraad goederen en de levering van goederen die wij bij onze leveranciers hebben besteld.

5.2 Afzien van leveringsplicht
Wij zijn niet meer verplicht te leveren indien wij, ondanks deugdelijke afdekkingstransacties, niet volledig en op tijd beleverd worden en indien wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan beschikbaarheid, hebben wij ons hiervan op de hoogte gesteld. u hiervan direct op de hoogte en hebben wij geen inkooprisico overgenomen. Als de goederen niet beschikbaar zijn, zullen we het voorschot onmiddellijk terugbetalen.

5.3 Verlenging levertijden
De levertijd wordt passend verlengd in geval van overmacht die de levering beïnvloedt.Stakingen, uitsluitingen, officiële interventies, tekorten aan energie en grondstoffen, transportknelpunten buiten onze schuld, bedrijfsbelemmeringen buiten onze schuld, bijvoorbeeld door brand-, water- en machineschade, en alle andere belemmeringen die vanuit een objectief oogpunt van mening zijn, niet door ons zijn veroorzaakt, zijn gelijk aan overmacht Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele belemmeringen. Indien de nakomingsbelemmering in bovengenoemde gevallen langer dan 4 weken na de oorspronkelijk geldende levertijden duurt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. Verdere claims, met name voor schadevergoeding, bestaan ​​niet.

5.4 Risico-overgang
Bij postorderverkoop gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de consument bij overhandiging van de goederen aan de consument of een door hem aangewezen ontvanger. Dit geldt ongeacht of de zending verzekerd is of niet. Anders gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de koper bij levering, in het geval van postorderverkoop bij levering van de goederen aan de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending.

5.5 Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen verzonden naar het door u opgegeven afleveradres. U verbindt zich ertoe de door u in uw klantenaccount ingevoerde afleveradresgegevens actueel te houden en eventuele wijzigingen in uw klantenaccount vast te leggen om de levering te garanderen. U draagt ​​het risico van niet-levering in het geval u een onjuist adres heeft opgegeven. We zijn niet verplicht om een ​​correct adres vast te stellen.

6. Annulering of retourbeleid

6.1 Herroepingsrecht
Speciale opmerking: Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op goederen die geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan geen individuele selectie of bepaling door de consument relevant is of die niet duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Een herroepingsrecht is uitgesloten voor goederen die individueel op verzoek van de klant worden vervaardigd. De wettelijke beoordeling van § 312g lid 2 nr. 1 BGB is van toepassing.

Producten (ballonnen) gevuld met helium kunnen niet worden herroepen, aangezien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van producten die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden. Onze met helium gevulde ballonnen gaan ongeveer 3 weken mee. Door het verlies van helium krimpen de ballonnen. Deze tijden zijn standaard tijden. Een afwijking van deze normtijd is daarom in individuele gevallen niet uitgesloten. Deze standaardtijd bepaalt echter de houdbaarheidsdatum van het product. Daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing op producten gevuld met helium in overeenstemming met § 312g lid 2 nr. 2 BGB.

Onze wettelijke aansprakelijkheid en garantie wegens kwaliteitsgebreken blijft onaangetast.

Het volgende wettelijke herroepingsrecht is van toepassing op alle andere producten:

6.2 Annuleringsvoorwaarden
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf:

de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen; of
in het geval van aankoop op proef, vanaf de datum van goedkeuring. Goedkeuring wordt geacht te zijn gedaan als u het contract niet binnen een goedkeuringsperiode van 7 dagen weigert. De zichttermijn gaat in op de dag nadat u de goederen heeft ontvangen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Balloonelle opsturen ter attentie van Saira Ahmad, Am Burgberg 5, 52080 Aken, mail@balloonelle.de door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of een e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet Balloonelle de aangifte hebben ontvangen. Alleen indienen is niet genoeg.

6.3 Voorbeeld herroepingsformulier
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar ons afleveradres, ook mogelijk per e-mail.

Retouradres: Balloonelle Attn: Saira Ahmad, Am Burgberg 5, 52080 Aken, mail@balloonelle.de

-Intrekking-

Balloonelle
Saira Ahmad
Am Burgberg 5
52080 Aken

Ik/wij herroepen hierbij

het door mij/ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen:

……………………………………………………………………………………………………..

(naam van de goederen, eventueel bestelnummer en prijs)

Besteld op:……………………………………
(Datum)
Ontvangen op:……………………………………...
(Datum)
Bestelnummer:……………………………………..

(naam, adres van de consument)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


(Plaats, Datum) Handtekening

- Einde annuleringsvoorwaarden -

6.4 Terugbetaling vindt plaats op de rekening waarmee u heeft betaald. Bij betaling op rekening, maar ook bij vooruitbetaling, wordt de overboeking teruggestort op de rekening waarvan de overboeking is gedaan. Als u met PayPal of creditcard heeft betaald, wordt het bedrag teruggestort op de bijbehorende PayPal- of creditcardrekening.

7. Gevolgen van annuleren – prijzen, verzend- en retourkosten

7.1 Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan door ons wordt aangeboden, heeft gekozen voor de goedkoopste standaard levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

7.2 U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

7.3 Retourkosten en vergoeding
U draagt ​​de volledige kosten van het terugzenden van de goederen zelf, deze kosten worden niet aan u vergoed. Het retourneren is voor eigen risico. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.
Hieronder vindt u de wettelijk verplichte instructie over de vereisten en gevolgen van het herroepingsrecht voor consumenten (een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan uw commercial, noch aan uw beroepsactiviteit in loondienst

.
Scroll To TopScroll To Top

NEDERLAND's NO.1 ♥ GEPERSONALISEERDE ONTWERPERBALLONNEN